ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਗਾਡਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਗਾਡਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

Otros articulos de tu interes