ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ

ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ

Otros articulos de tu interes